Müügitingimused


1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

  1. -1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.injugraanul.ee omanik Inju Graanul OÜ vahel www.injugraanul.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.injugraanul.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Inju Graanul OÜ on õigustatud www.injugraanul.ee arengust tulenevalt parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.injugraanul.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.injugraanul.ee.

Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Inju Graanul OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. www.injugraanul.ee hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4

sätestatule.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluva

summa laekumisest Inju Graanul OÜ arvelduskontole.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Inju Graanul OÜ arvelduskontole.

3.6. www.injugraanul.ee  sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel

(E-R kl 10.00-17.00). Kui tellimuse esitamise aeg jääb hiljemaks kui reedel kl 14, toimub tellimuse vormistamine järgneval esmaspäeval.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Toodete eest saate tasuda arvel näidatud panga arvelduskontole.

4.2. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.

4.3. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

5.2. Laos olevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 3-7 päeva.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Inju Graanul OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa

(koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Inju Graanul OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil tooted üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud tootest teatada elektronposti aadressile info@injugraanul.ee.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Kõikidele www.injugraanul.ee ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) e-maili teel info@injugraanul.ee ning tagastama seejärel tellitud kauba Inju Graanul OÜ-le. Vastavalt VÕS § 56 lg 25 tõendab lepingust taganemist tarbija.

6.2. Tellimusest taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse raha kauba eest, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud, samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Müüja poolt. Kui tarbija on sõnaselgelt valinud Inju Graanul OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Inju Graanul OÜ tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid ). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud

veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

6.4. Teil tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

6.5. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Inju Graanul OÜ; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Inju Graanul OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Inju Graanul OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Inju Graanul OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul

kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine.

7.1. Inju Graanul OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt

võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2 aastat ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijale müügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

7.3. Inju Graanul OÜ ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.

2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Inju Graanul OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Inju Graanul OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Inju Graanul OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Inju Graanul OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Inju Graanul OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki www.injugraanul.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Inju Graanul OÜ vahel seoses www.injugraanul.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Loobumisõigus

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Inju Graanul OÜ jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Antud juhul jätab Inju Graanul OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3 Inju Graanul OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.

10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib www.injugraanul.ee toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul Inju Graanul OÜ ei võta vastutust toote andmete õigsuses.